08-55 11 30 00 info@itonordic.se
Kundvagnen är tom

Köpvilkor

Förstasidan Köpvilkor

 

Avtalet  tecknas mellan ITO Nordic AB org nr 556741-5079  och kundföretaget angivet på avtalets framsida, i detta avtal benämnt som ”kunden”
 

1. Köp

1.1  ITO Nordic AB överlåter härmed till Kunden de förtecknade maskinprodukterna.
1.2  Teknisk standard
ITO Nordic´s utrustningar och tillbehör är tillverkade i fabrik av nya delar och av återvunna delar som möter specifikationerna för nya delar.
Begagnad utrustning överlåts i befintligt skick.
Levererad utrustning skall i övrigt uppfylla specifikationer i produktblad och användardokumentation. I övrigt har ITO Nordic   inget ansvar för levererad utrustning.
1.3  Äganderättsförbehåll
Maskinprodukter förblir ITO Nordic´s egendom tills köpeskilling, engångsavgifter samt övriga avgifter och skatter betalats. Erlägges ej betalning i rätt tid, äger ITO Nordic´s återtaga maskinprodukten och erhålla ersättning för sina kostnader med återtagandet.
2. Generella bestämmelser
2.1  Allmänt
Följande gäller som komplettering till köpevillkoren, nyttjanderättsvillkoren och underhållsvillkoren.
2.2  Leverans m.m.
Leverans sker så snart ITO Nordic har utrustning tillgänglig för leverans. Eventuellt angiven leveranstid är endast för planering och kan ej utgöra grund för rättsligt krav mot ITO Nordic.
ITO Nordic skall leverera till avtalad installationsadress. Därutöver skall ITO Nordic även installera utrustningen om detta är avtalat. Installation av maskinprodukterna omfattar montering av dessa samt elektrisk uppkoppling och uppstart av operativsystem mot maskinprodukterna. Övriga programprodukter installeras genom nedladdning på aktuell maskinprodukt.
Installationsåtagande omfattar först efter särskild överenskommelse, att driftsätta utrustningen mot Kundens övriga system eller i övrigt att ansvara för utrustningens samverkan mot Kundens system.
3.  Installationsförberedelser
Kunden skall ombesörja följande till leveransdagen,
-     ordna transportväg in i och inom byggnaden till installationsplatsen
-     iordningställa lämplig installationsplats
-     framdraga elektrisk ström, kyla och ventilation, i den utsträckning som erfordras
-     anskaffa kontaktdon, anslutningskablar och framdragning av dessa, om utrustningen skall anslutas till andra system
-     bekosta extra bärhjälp och lyftanordningar om mer än två personer krävs för leveransen eller installationen.
4. Godkänd installation
Om inte annat är avtalat i systemspecifikationen enligt detta avtal skall utrustningen efter installation testas av ITO Nordic. Uppfyller utrustningen vid denna test de av ITO Nordic generellt uppställda specifikationerna för utrustningen ifråga eller om Kunden tar utrustningen i drift, är installationen godkänd, varvid köpeskilling, engångsavgifter, underhållsavgifter samt övriga avgifter och skatter enligt detta avtal skall betalas.

5. Underhåll

ITO Nordic tillhandahåller enligt villkoren i detta avtal underhåll för att avhjälpa funktionshindrande fel på den utrustning som anges i specifikation till detta avtal (”utrustningen”). Med ”fel” avses i detta avtal avvikelser från sådana egenskaper eller funktioner som uttryckligen framgår av specifikation till detta avtal eller i det köp- eller hyresavtal enligt vilket Kunden förvärvat utrustningen samt av de av Leverantören tillämpade produktbeskrivningarna.
Underhållsåtagandet omfattar inte underhållsåtgärd som orsakats av felaktigt handhavande, yttre påverkan (ex. brand, skadegörelse), olämpligt förbrukningsmateriel, felaktig driftsmiljö (även spänningsfel), flyttning av utrustning eller annan åtgärd som kan hänföras till annan än ITO Nordic eller dess ombud och inte heller driftsättning av kundens system efter avhjälpande.
6. Underhåll av maskinprodukter
 ITO Nordic skall på Kundens begäran tillhandahålla reparationer och underhåll avseende de delar av utrustningen som utgör maskinprodukter för att avhjälpa fel. Underhåll utföres under ITO Nordic´s kon­torstid. Vid underhållet av en produkt kan vi använda nya, eller motsvarande nya, delar eller moduler med likvärdig eller bättre kvalitet. Alla icke fungerande delar och moduler blir ITO Nordic´s egendom. Processen för återsändande kommer att hanteras i enlighet med vårt vid var tid gällande förfarande.
Åtagandet omfattar ej tillhandahållande av papper eller annat förbrukningsmaterial.
 
7. Underhåll av programprodukter
Förbättringar eller uppgraderingar av programmjukvara eller maskinmjukvara omfattas inte av detta serviceavtal, men kan köpas separat när de kommer ut på marknaden. Underhållsprodukter för programmjukvara och maskinmjukvara kan krävas för att korrigera prestationsproblem och kommer att tillhandahållas enligt detta serviceavtal när vi anser att det är lämpligt. Vi kommer endast att tillhandahålla underhållsprodukter för programmjukvara och maskinmjukvara som är i sin senaste eller näst senaste revisionsnivå, eller enligt tillstånd från tillverkaren.
8. Tillhandahållande av toner
 
Detta serviceavtal innefattar tillhandahållande av alla toner om så framgår på sida 1, dock kommer användningen att övervakas genom mätaravläsningar som överlämnas när toner beställs. Sidpriset har beräknats enligt produktleverantörens specifikationer för intervaller och täckningsgrad. Om kunden förbrukar mer toner per sida förbehåller sig ITO Nordic möjligheten att göra en tilläggsdebitering.
ITO Nordic kommer att vidta alla kommersiellt skäliga åtgärder för att leverera toner/CRU till kunden inom två arbetsdagar från beställningsdagen. Den metod för beställning av förbrukningsvaror som kunden i första hand skall använda skall vara online via internet. Alternativa orderplaceringar kommer emellertid också att erbjudas.
Vid beställningar kommer kunden att uppmanas att tillhandahålla en sammanräkning av utskrifter/kopior för att stödja tillverkaren vid dennes prestandakontroller. Inga beställningar av toner kommer att behandlas utan en mätaravläsning som måste lämnas vid tidpunkten för beställningen.
Vid uppsägning i enlighet med paragraf 19 i detta avtal kommer ITO Nordic att:
kreditera kunden för en eventuell outnyttjad del av detta serviceavtal samt fakturera kunden för eventuella utskrifter för sidor utöver kundens avtalade antal kopior/sidor till ett fast pris per sida, vilket anges i detta avtal. ITO Nordic kommer att beräkna det ovanstående på grundval av beställningar från kunden. Tillverkaren förbehåller sig rätten att tillhandahålla renoverade eller återfyllda toner/CRU, vilka skall fungera som nya.
 
9. Kundens åtagande:
Kunden åtager sig,
att följa ITO Nordic´s anvisningar för utrustningens handhavande, att utan dröjsmål lämna ITO Nordic´s eller dess ombuds underhållspersonal tillträde till utrustningen och till eventuellt anslutna system, att betala ITO Nordic eller dess ombud extra kostnader och arbete för åtgärder som ej omfattas av ITO Nordic´s underhållsåtagande, att tillse tillräckligt utrymme enligt  ITO Nordic´s anvisningar finns runt maskinprodukterna för utförande av underhåll. För att säkerställa att produkten repareras så snabbt och effektivt som möjligt bör ni först samarbeta med telefonsupporten för att försöka reparera produkten. Numret till telefonsupporten är 08 - 55 11 30 00 och kan nås under normal kontorstid.
Om produkten har egenskaper som gör att ITO Nordic kan bedöma och avhjälpa problem med produkten på distans kan ITO Nordic, i vissa situationer, begära tillgång till er produkt via Internet för att hjälpa till i felsökningsprocessen. Kunden ger här sitt samtycke till denna process. Service på plats sker i samråd med telefonsupporten. Telefonsamtal kan övervakas och spelas in i utbildningssyfte.
Vid servicebegäran skall kunden uppge maskin nummer samt felbeskrivning/fel kod. Kunden förväntas samarbeta med Hotline-personal genom att besvara ett antal frågor och vid behov vidta åtgärder för att identifiera och i första hand lösa problemet per telefon innan servicepersonal skickas till kund för fortsatt felsökning.
Kunden skall på begäran av ITO Nordic eller dess ombud uppvisa bevis på inköp av serviceavtalet och den produkt avtalet avser. Kunden måste spara originalkopian av alla kvitton och fakturor.

10. Avgifter

För underhåll av utrustningen som omfattas av detta avtal, skall Kunden betala en underhållsavgift vilken utgöres av en grundavgift och/eller en rörlig avgift per kopia/sida. Därutöver kan avtalas om inkluderad volym eller minimivolym/garanterad volym. Om inkluderad volym avtalats och om det framställda antalet kopior/sidor för den period (kvartal) som avtalats överstiger denna volym, skall Kunden betala för överskjutande kopior/sidor. Är minimivolym/garanterad volym avtalad skall den betalas för avtalat antal kopior/sidor även om verkliga volymen är lägre.
Grundavgift skall betalas i förskott per avtalad period. Kopie-/sidutskriftsavgiften skall betalas i efterskott och kan avse en eller flera perioder beroende på när ITO Nordic utsänder mätarkort via fax eller E-post eller får tillgång till mätarställningen i samband med serviceåtgärd eller beställning av toner . Om ingen mätaravläsning erhålls på utsatt datum kan ITO Nordic skicka en faktura på grundval av uppskattat användande, vilken kunden åtar sig att betala utan ifrågasättande.
Priserna kommer att ses över under hela löptiden för Serviceavtalet. Eventuella pris förändringar kommer att ske högst en gång per år.
Servicebesök 5 mil utanför huvudserviceort debiteras med milersättning om f n 32 kr.
Efter återlämnande av utrustning rensas och återställs utrustningen till fabriksinställningar till en kostnad av 1995kr exkl returfrakt av utrustningen.
11. Avtalsöverlåtelse
ITO Nordic - men ej Kunden äger - rätt att överlåta underhållsavtalet på tredje man.
12. Begränsningar
 ITO Nordic skall inte ha någon skyldighet enligt detta avtal att:
 
a)                           reparera skador till följd av försök av annan personal än ITO Nordics representanter att reparera eller utföra service på produkten om inte detta leds av en av ITO Nordic´s representanter,
 
b)                           reparera skada, funktionsfel eller försämrad prestanda till följd av felaktig användning, felaktig installation eller anslutning till icke kompatibel utrustning eller minne,                        
 
c)                           tillhandahålla någon support eller service avseende applikationsprogrammjukvara eller inbyggd programmjukvara som inte härrör från produktleverantören,
 
d)                        reparera skada, funktionsfel eller försämrad prestanda som orsakas av användning av material och förbrukningsvaror som inte härrör från produktleverantören eller material som inte har specificerats för användning med den särskilda produkten.
 
e)                          utföra användarunderhåll eller rengöring eller reparera skada, funktionsfel eller försämrad prestanda till följd av underlåtenhet att utföra kundunderhåll och rengöring enligt föreskrift i publicerat produktmaterial,
 
f)                           reparera skada, funktionsfel eller försämrad prestanda till följd av användning av produkten i en miljö som inte uppfyller de driftsspecifikationer som anges i användarmanualen,
 
g)                          reparera skada, funktionsfel eller försämrad prestanda efter fysisk förflyttning av en produkt om denna skada har uppstått till följd av att de riktlinjer för transport som föreskrivs i produktens manual inte har uppfyllts,
 
h)                          utföra service på någon produkt efter att slutet på dess eventuella livslängd har nåtts . (dock gäller detta ej under gällande serviceavtalsperiod) eller
 
i)                           reparera skada, funktionsfel eller försämrad prestanda till följd av målning eller ny finish på en produkt i kosmetiskt syfte.
 
Servicekostnader för åtgärder enligt ovan som tillhandahålls av ITO Nordic på kundens begäran skall faktureras kunden till ITO Nordic´s vid var tid gällande priser för reservdelar, arbete och reseersättning.
 
13. Avtalstid
 Avtalet gäller under förutsättning att avgift avtalats och erlagts. Avtalstiden är tre år (om inget annat angivits på första sidan i detta avtal) från dagen för godkänd installation. Sker ej uppsägning förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget. Uppsägning skall ske skriftligen senast sex månader före utgången av löpande avtalsperiod. Uppsägan av avtalet påverkar inte giltigheten av köpet eller hyran av utrustningen. Om kunden önskar säga upp avtalet i förtid och ITO Nordic accepterar sådan förtida uppsägning, skall avtalet upphöra att gälla sex månader efter ITO Nordic erhållande av kundens begäran om förtida upphörande, under förutsättning att avgifter enligt följande erläggs. Finns ej minimumvolym kommer 80% debiteras av den faktisk använda volymen debiteras. Detta görs på ett genomsnitt av den använda volymen dom 3 första månaderna. Kunden skall erlägga en administrativ avgift för det förtida upphörande, enligt ITO Nordics från tid till annan gällande normer. Kunden skall senast vid avtalets upphörande till ITO Nordic leverera information om slutmätarställning och erlägga avtalad ersättning för faktisk användning. Om sådan redovisning inte kommer ITO Nordic tillhanda senast vid tidpunkten för avtalets upphörande, äger ITO Nordic rätt till separat avgift enligt ITO Nordic från tid till annan gällande normer.
14. Ombud
ITO Nordic förbehåller sig rätten att utse tredje part att fungera som ITO Nordic´s ombud eller underleverantörer vid uppfyllandet av ITO Nordic´s serviceförpliktelser enligt detta serviceavtal. Alla hänvisningar till IT-Office i detta serviceavtal skall anses innefatta ITO Nordic´s ombud eller underleverantörer.
 
15. Betalningsvillkor
Fakturor skall betalas inom 14 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om 9,5 % per månad och avgift för betalningspåminnelse enligt lag samt äger ITO Nordic rätt att upphöra med att tillhandahålla underhåll enligt detta avtal till dess betalning erlagts. Mervärdeskatt och andra liknande skatter eller offentliga avgifter som gäller vid faktureringstillfälle tillkommer liksom faktureringsavgift. Faktureringsavgift om 75 kr per avisering uttages.
16. Reklamation
Om Kunden vill göra gällande krav hänförligt till fel, dröjsmål eller annat skall detta meddelas ITO Nordic utan oskäligt uppehåll dock senast fyra månader efter installation eller om kravet gäller underhåll, efter leverans av tjänsten.
17. Befrielsegrunder
Om uppfyllelse av detta avtal omöjliggöres eller väsentligen försvåras för part eller dess underleverantör på grund av förhållande som krig, uppror, arbetskonflikt (även egen), myndighetsbeslut inklusive fullgörandeförbud enligt USAs exportkontrollbestämmelser, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation i motsvarande tid som hindret varar samt befrielse från skadestånd och andra påföljder.
18. Hävning
ITO Nordic kan häva den service som skall tillhandahållas enligt detta serviceavtal genom skriftligt meddelande till kund om kund underlåter att betala något belopp som har förfallit till betalning till ITO Nordic eller bryter mot någon annan väsentlig bestämmelse i dessa villkor, förutsatt att kunden får skriftligt meddelande om brottet och brottet består eller inte avhjälps inom trettio (30) dagar efter mottagandet av detta meddelande.
 
19. Data
Kunden medger att data om produktserviceparametrar och användning/materialförbrukning kan behållas av ITO Nordic och våra ombud, underleverantörer eller anställda för att beräkna kostnaden avseende service, förbättrad pålitlighet och analys av marknadsföringen av service.
 
20. Personuppgifter
Parterna svarar var för sig för sin hantering av personuppgifter och äger endast hantera personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). ITO Nordic äger därmed rätt att behandla personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för ändamål som rör ITO Nordics eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter samt i den omfattning som krävs för fullgörande av avtal mellan parterna.
Detta avtal innebär inte rätt eller skyldighet att för part att behandla personuppgifter rörande andra partens personal, leverantörer eller kunder med mindre parterna träffat särskild överenskommelse i form av personuppgiftsbiträdesavtal.
 
21. Uppsägning
ITO Nordic kan säga upp serviceavtalet efter (90) dagars skriftligt varsel till kunden.
 
22. Ansvar
ITO Nordic skadeståndsskyldighet enligt detta avtal är begränsat till direkta förluster orsakade av ITO Nordic vårdslöshet, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381), såvida inte ITO Nordic gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. ITO Nordic ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlust av data eller annan indirekt förlust. 
23. Sekretess
ITO Nordic är medvetna om att ITO Nordic´s underleverantörer, ombud eller anställda vid utförandet av service enligt detta serviceavtal kan få tillgång till konfidentiell information som avser kundens verksamhet eller utveckling.  ITO Nordic åtar oss att hemlighålla all sådan information för kunden på samma sätt som kunden skyddar ITO Nordic´s information och att inte avslöja denna information för någon annan person eller organisation utan kundens föregående skriftliga medgivande.
 
24. Meddelanden
Alla meddelanden som krävs eller tillåts enligt dessa villkor skall lämnas skriftligt och anses mottagna 3 dagar efter att de har antingen postats, skickats med e-post eller faxats. Meddelanden till kunden skall skickas till den adress som anges i detta avtal. 
 
25. Fullständigt avtal
Detta dokument, varje kundserviceavtal och varje köporder som tas emot av er i enlighet med dessa villkor skall innehålla hela överenskommelsen mellan parterna avseende sitt föremål. Alla föregående avtal och alla föregående förhandlingar avseende samma föremål ersätts av detta dokument. Inget avtal som sluts enligt detta serviceavtal kan ändras annat än genom skriftligt tillägg som undertecknas av en behörig företrädare för varje part.
 
26. Avstående
Endera partens underlåtenhet att vid någon tidpunkt genomdriva någon bestämmelse i dessa villkor skall inte tolkas som ett avstående från denna bestämmelse eller rätten att därefter genomdriva varje bestämmelse. Inget avstående av någon part, varken uttryckligt eller underförstått, avseende något annat brott mot dessa villkor skall tolkas som ett avstående avseende något annat brott mot detta villkor.
 
27. Överlåtelse
Kunden äger inte rätt att överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan ITO Nordic´s föregående skriftliga medgivande. Inget försök att överlåta eller överföra i strid mot denna bestämmelse skall vara bindande för ITO Nordic.
 
28. Tillämplig lag
Detta avtal skall tolkas enligt svenska lag.
 
29. Rättegångskostander
Om en rättstvist eller indrivning påbörjas för att genomdriva någon bestämmelse i detta serviceavtal skall den segrande parten ha rätt att återfå skäliga kostnader, inklusive advokatarvoden och indrivningskostnader.